Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Vendime të këshillit bashkiak Kurbin

Vendim Nr. 1 23.01.2023 “Per miratiminndihmesekonomike 6% muajDhjetor 2022”.
Vendim Nr. 2 23.01.2023

“Per miratimin e objektit “Rrugekalimi, per kalimin e auto

mjeteve, fshatiDroje,Fushe-Mamurras, Nj.A. Mamurras, Kurbin”.

Vendim Nr. 3 23.01.2023 “Per miratimin e mbeshtetjesfinanciare per pageseqirajengafondirezerve.
Vendim Nr.  4 23.01.2023 “Përmiratimin e sistemittepikezimit per programetsocialetestrehimit”.
Vendim Nr. 5 23.01.2023 “Përmiratimin e Planit Social 4-vjeçar (2023-2027) per ofrimin e sherbimeveteKujdesitShoqeror”.
Vendim Nr. 6 23.01.2023 Përmiratimin e dhenjestitullit “QytetarNderi” iKurbinitkampionittebotes ne vitin 2021 ne sportin e Bilardos z. Eklent KAÇAJ”.
Vendim Nr. 7 23.01.2023 Përmiratimin e dhenjestitullit “QytetarNderi” iKurbinit z. Boris FRROKAJ perfaqesuesiShqiperise ne kampjonatinboteror ne sportin e mundjes”.
Vendim Nr. 8 23.01.2023 “Përnjëndryshimnë VKB nr. 106 datë 21.12.2022 “Përmiratimin e buxhetittëvitit 2023” përdhënieshpërblimifinanciar (honorar) ngafondirezervë”
Vendim Nr. 9 24.02.2023 Per miratiminndihmesekonomike 6% muaj Janar 2023“.
Vendim Nr. 10 24.02.2023 Përmiratimin e mbeshtetjesfinanciare per pageseqirajengafondi reserve”.
Vendim Nr. 11 24.02.2023 Përmiratimin e njendryshimi ne v.k.b nr 106.21.12.2022 “Buxhetiivitit 2023 sidhenumri total ipunonjesveteBashkiseKurbindheagjensive ne varesi.
Vendim Nr. 12 24.02.2023 Përmiratimin e njendryshimi ne v.k.b nr 106.21.12.2022 “Buxhetiivitit 2023 sidhenumri total ipunonjesvetebashkiseKurbindheagjensive ne varesi (Donacionpopullit Turk).
Vendim Nr. 13 24.02.2023 “Përmiratimin e dheniespagesesfinanciarengafondiidhenedonacionngasubjekti Antea cement >Sh.A.”
Vendim Nr. 14 24.02.2023 Per miratimin e raportit te vlersimeve dhe parashikimeve afat mesem eteteardhuravetevetatebashkiseKurbin per vitet 2024-2026 .
Vendim Nr. 15 24.02.2023 “Përmbarim mandati para afati të këshilltarit”.
Vendim Nr. 16 24.03.2023 “Përmiratimin e ndihmesekonomike 6% muajishkurt 2023”
Vendim Nr. 17 24.03.2023 Përmiratimin e tavanevepergatitoreteprogramitbuxhetorafatmesem vendor tebashkiseKurbin per vitet 2024-2026
Vendim Nr. 18 24.03.2023 Përmbështetjefinanciarengafondireservë
Vendim Nr. 19 24.03.2023 “Përmarrjen e statusittëtëpastrehit
Vendim Nr. 20 24.03.2023 “Përshfuqizimin e vendimit nr 168, datë 21.12.2022 “Mbi ndarjen e bursavetënxënësvetëarsimittëmesëmparauniversitar”
Vendim Nr. 21 24.03.2023 Përdhënien e njëgjysëm burse njënxënësitëarsimitbzëpërvitinmësimor 2022-2023”
Vendim Nr. 22 24.03.2023 Përshtimin e emrittënjënxënësitëarsimitbazëpërpërfitimgjysëm burse përvitinmësimor 2022-2023”
Vendim Nr. 23 24.03.2023 “Përmbarimmandati para afatitëkëshilltarit”.
Vendim Nr. 24 24.03.2023 “Përmiratimin e planittemasave “Per parandalimindheshuarjen e zjarreve ne fondinpyjor/kullosor ne bashkineKurbin per vitin 2023”.
VendimNr. 25 24.04.2023 “Përmiratiminndihmesekonomike 6% muaj Mars 2023.
Vendim Nr. 26 24.04.2023 “Përnjendryshimi ne V.K.B nr. 104 21.12.2022 “Per miratimin e pages se punonjesvetebashkiseKurbin, njesivedheistitucioneve ne varesi per vitin 2023”.
Vendim Nr. 27 24.04.2023 “Përmiratimin e objektit “Rrugekalimi per kalimin e automjeteve, fshatiDroje -FusheMamurras, Nj.A. Mamurras.”
Vendim Nr. 28 24.04.2023 Përdhenien ne perdorim me kontrateqiraje, siperfaqesprej 0.168 ha, ngastra 76/d, ekonomiapyjore “Malbardhe” per vendosjen e njestacioni anemometric per qellimstudimishoqerise “SyryaReneëable Energy” Sh.A.
Vendim Nr. 29 24.04.2023 Përmiratimin e mbeshtetjesfinanciarengafondirezerve per pageseqiraje.
Vendim Nr. 30 11.05.2023 Për miratimin ndihmese konomike 6% muaj Prill 2023.
Vendim Nr. 31 14.06.2023 Përmiratiminndihmesekonomike 6% muaj Maj 2023.
Vendim nr. 06 21.07.2023 “Përdhënien e ndihmësekonomikepërfituesvengafondi 6% qershordhekompensimi I energjisëpërfamiljetpërfituesetëndihmësekonomikengafondi 6%”
Vendim nr. 07 21.07.2023 “Përnjëndryshimnë VKB nr. 106    21.12.2022 “Përmiratimin e buxhetittëvitit 2023” përdhënietënjëndihmefinanciarengafondirezervë
Vendim nr. 08 21.07.2023 Përnjëndryshimnë VKB nr. 106    21.12.2022 “Përmiratimin e buxhetittëvitit 2023” përdhënietënjëndihmefinanciarengafondirezervë”
Vendim nr. 09 21.07.2023 “Përnjëndryshimnë VKB nr. 106    21.12.2022 “Përmiratimin e buxhetittëvitit 2023” nëburimet e finacimittëtransfertëssektoriale”
Vendim nr. 10 21.07.2023 Përnjëndryshimnë VKB nr. 106    21.12.2022 “Përmiratimin e buxhetittëvitit 2023” përburimet e finacimittëtransfertëssëpakushëtzuar”
Vendim nr. 11 21.07.2023 Përmiratimin e tavanevepërfundimtaretëprogramitbuxhetorafatmesëm vendor 2024-2026 tëBashkisëKurbin”
Vendim nr. 12 21.07.2023 Përlargiminngaskema e përfitimittëbonusittëqerasë, familjetbanesat e tëcilëvejanëdëmtuarngatërmetii   s 26 nëntor 2019, tëcilatkanëpërfituarngagrandet e rikonstruksionitdherindërtimit”
Vendim nr. 13 21.07.2023 Përmiratimin e kërkesëssëBashkisëKurbin, “Përmbështetjefinanciare “, ngabuxhetiiBashkisëKurbin (fondiemergjencavecivilie), familjessështetasitGj. Gj., banesa e tëcilitështëdëmtuarngazjarri”
Vendim nr. 14 21.07.2023 “Përmarrjen e statusittëtëpastrehit”
Vendim nr. 15 21.07.2023 Përnjëndryshimnë VKB nr.104    21.12.2022 “Përmiratimin e pagëssëpunonjësvetëBashkisëKurbin, njësivedheinstitucionevenëvarësipërvitin 2023” sidhenë VKB nr.106    21.12.2022 “Përmiratimin e buxhetitpërvitin 2023 dhenumrin total tëpunonjësve”
Vendim nr. 16 21.07.2023 “Përnjëndryshimnë VKB nr. 104    21.12.2022 ” Përmiratimin e pagëssëpunonjësvetëBashkisëKurbin, njësivedheinstitucionevenëvarësipërvitin 2023″
Vendim nr. 17 21.07.2023 Përmbarim mandate këshilltari para afati”
Vendim nr. 18 21.07.2023 Përmbarim mandate këshilltari para afati”
Vendim nr. 19 21.07.2023 “Përngritjen e komisionevetëpërhershmetëKëshillitBashkiakKurbin”
Vendim nr. 20 25.08.2023 Përdhënien e ndihmësekonomikepërfituesvengafondi 6% korrikdhekompensimi I energjisëpërfamiljetpërfituesetëndihmësekonomikengafondi 6%”
Vendim nr. 21 25.08.2023 “Përnjëndryshimnë VKB nr. 35, date 10.11.2015 “Përpërcaktimin e numrittëanëtarëvetëkryesisësëfshtravetëBashkisëKurbin”.
Vendim nr. 23 27.10.2023 Për dhënien e ndihmës ekonomike përfituesve nga fondi 6% qershor dhe kompensimi I energjisë për familjet përfituese të ndihmës ekonomike nga fondi 6%
Vendim nr. 24 27.10.2023 Per Mbarim Keshilltari Perpara Afati
Vendim nr. 25 27.10.2023 Për një ndryshim në VKB nr. 106    21.12.2022 “Për  miratimin e buxhetit të vitit 2023” për dhënie të një ndihme financiare nga fondi rezervë

 

Vendim nr. 26 23.11.2023 Per dhenien e ndihmes ekonomike perfitues nga fondi 6%, 1-31 tetor dhe kompensim I energjis per familjet perfituese te ndihmws ekonomike nga fondi 6%”
Vendim nr. 27 23.11.2023 Per miratimin e nivelit te taksave dhe tarifave vendore, lehtesirat fiskale, strukturat e vjeljes se tyre dhe vendosjes se penaliteteve ndaj kundravajtesve
Vendim nr. 28 23.11.2023 “Per nje ndryshim ne VKB nr. 106, date 21.12.2022 “Per miratimin e buxhetit te vitit 2023” nw burimet e financimit te transfertes se pakushtezuar”
Vendim nr. 29 23.11.2023 Per nje ndryshim ne VKB nr. 106, date 21.12.2022 “Per miratimin e buxhetit te vitit 2023” per dhenie financiare per familjet ne nevoje nga fondi rezerve.
Vendim nr.30 23.11.2023 Per miratimin e listes se perfituesve nga programi I procesit te rindertimit, programi I zhvillimit te obejkteve te reja”
Vendim nr. 31 23.11.2023 Per miratimin e linjave te transportit dhe te çmimit, per mesuesit qe punojne dhe nxenesit qe mesojne jasht vendbanimit te tyre”.
Vendim nr. 32 23.11.2023 Per disa ndryshime ne VKB nr. 05 date 23.01.2023 “Per miratimin e Planit Social 4 vjecar 2023-2027 per ofrimin e sherbimeve te kujdesit shoqeror.”
Vendim nr. 33 23.11.2023 Per miratimin e Planit te Aktiviteteve te Keshillit Bashkiak Kurbin per vitin 2024
Vendim nr. 34 23.11.2023 Per mosmiratimin e liberalizimit te tarifave te ujit te pijshem, grumbullimit e largimit te ujrave te ndotura”

 

Vendim nr. 35
Vendim nr. 36 19.12.2023 Vendimet nga 36 deri 38
Vendim nr.39 19.12.2023 Pér miratimin e pages sé punonjésve té Bashkisé kurbin njésive dhe institucioneve né varési pér vitin 2024
Vendim nr. 40 26.12.2023 Mbi  pércaktimin e kritereve té   Kualifikimit  té Vendeve  té Punés  ne Bashki dhe né  Institucionet e Varésisé  pér Vitin 2024″

 

Vendimi nr.41 19.12.2023 mbi marrjen e statusit té té pastrehit
Vendimi nr.42 19.12.2023 mbéshtetje financiare nga fondi rezervé
Vendimi nr.43 19.12.2023 Pér miratimin programit té transparences pér Bashkiné Kurbin
Vendimi nr.44 19.12.2023 mbindarjen e bursave té nxénésve té arsimit té mesém profesional pér vitin mésimor 2023 2024″
Vendimi nr.45 19.12.2023 mbi ndarjen e bursave té nxénésve té arsimit té mesem parauniversitar dhe arsimit pér vitin mésimor 2023 2024″
Vendimi nr.46 19.12.2023 Per miratimin e kerkeses se Bashkise Kurbin, , “Per mbeshtetjefinanciare “,nga buxheti i Bashkise
Kurbin (fondi emergjencave civilie),familjes se shtetasit Tonin M Tusha , banesa e te cilit eshte
demtuar nga erozioni,dhe cedim i truallit, Njesia Administrative Mamurras-bashkia Kurbin “
Vendimi nr.47 19.12.2023 pér nje ndryshim ne vkb nr. 106 daté 21.12.2022 ” pér miratimin e buxhetit té vitit 2023 ” ne burimete e financimit te transfertesse pakushtezuar
Vendimi nr.48 19.12.2023 pér dhenie pagese financiare nga fondi i dhene donacion nga subjekti antea cement sh.a “
Vendimi nr.49 19.12.2023 ‘ ‘per nje ndryshim ne vkb nr. 106 dati 21.12.2022 ” pér miratimin e buxhetit té vitit 2023 per dhenie te nje ndihme financiare per familjet ne nevoje nga fondi rezerve