Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

DREJTORIA E SHËRBIMEVE PUBLIKE

Drejtor: Rudolf  TOMA

 

Misioni i Drejtorisë:

 

Drejtoria e Shërbimeve Publike siguron realizimin e punëve publike për komunitetin në funksion të zhvillimit të integruar të ekonomik, përmirësimit të jetës së qytetarëve dhe mbrojtjes së ambientit. Drejtoria e Shërbimeve Publike merret me planifikimin e shërbimeve të infrastrukturës, menaxhimit dhe trajtimit të mbetjeve, transportit dhe shërbimeve të ofruara nga ndërmarrjet e qendrat sociale/kulturore në varësi të Bashkisë, me qëllim ofrimin e tyre me kosto sa më efektive në kohë dhe sipas standardeve të kërkuara. Për më tepër, kjo drejtori merret me zhvillimin e një rrjeti rrugor dhe një transporti publik të shpeshtë, të shpejtë, të besueshëm dhe komfort, zbatimin e politikave dhe strategjive që lidhen me rrjetet inxhinierike dhe konkretisht të ujësjellës-kanalizime, telefonik dhe elektrik si dhe administrimin sa më optimal të dokumentacionit teknik për rrjetet e mësipërme, në bashkëpunim me ndërmarrjet/shoqëritë që administrojnë rrjetet inxhinierike.

Gjithashtu, Drejtoria e Shërbimeve Publike monitoron dhe mbikqyr veprimtarinë e agjencive, ndërmarrjeve, qendrave ekonomike, sociale dhe kulturore në varësi të bashkisë.

 

Objektivat kryesore të Drejtorisë së Shërbimeve Publike janë:

 1. Propozon miratimin e projekteve të shërbimeve publike, infrastrukturës rrugore, arsimit, strehimit dhe shërbimit social me cilësi dhe në përputhje me praktikat më të mira kombëtare dhe ndërkombëtare;
 2. Kujdeset që projektet dhe investimet të kryhen me cilësi, sipas standardeve të kërkuara dhe në afatet e përcaktuara duke siguruar përmirësimin e cilësisë së jetës së qytetarëve nëpërmjet zbatimit dhe realizimit të tyre;
 3. Siguron zhvillimin dhe përmirësimin e rrjetit rrugor duke zbatuar planet e miratuara në lidhje me transportin dhe garanton shpërndarjen e rrjetit rrugor për çdo përdorues;
 4. Zbaton master planin e transportit gjatë projektimit të rrjetit rrugor, ku në kuadrin e zhvillimit urban të qytetit, bën klasifikimin e rrjetit rrugor, shpërndarjen e tij për çdo përdorues, duke projektuar rrjetin rrugor, të gjitha shenjat e trafikut si dhe teknologjitë e destinuara për rregullimin e trafikut, në përputhje me plotësimin e nevojave për lëvizshmëri;

 

Detyrat dhe përgjegjësitë e Drejtorisë janë:

 1. Monitoron dhe vlerëson shërbimet e ofruara nga agjencitë/ndërmarrjet në varësi të Bashkisë, për ofrimin e një shërbimi sa më cilësor ndaj qytetarëve si dhe përdorimin në mënyrë eficente, efektive dhe ekonomike të burimeve financiare që ato disponojnë
 2. Menaxhon planin rregullues të trafikut, vendkalimet dhe parkimet, me anë të aktiviteteve të monitorimit dhe vrojtimit të analizave të studimit;
 3. Të drejtojë organizimin dhe bashkërendimin e punëve për hartimin e planeve të përgatitjes për emergjencë civile në bashkinë për zbatimin e masave të mbrojtjes;
 4. Të grumbullojë dhe të përpunojë të dhënat e nevojshme nga njësitë administrative të Bashkisë

Kurbin për zbatimin e detyrave të planizimit dhe përballimit të emergjencave civile;

 1. Të organizojë sistemin e lajmërimit të popullatës për rrezikun dhe të kujdeset për funksionimin e mjeteve të lajmërimit;
 2. Të parashikojë burimet dhe rezervat e nevojshme për sistemimin e popullatës në raste të emergjencës nga fatkeqësi natyrore ose fatkeqësi të tjera;
 3. Të ndjekë riaftësimin nga fatkeqësitë natyrore ose nga fatkeqësitë e tjera;
 4. Të paraqesë kërkesë për ndihmë në bashkitë fqinje e në qark, nëse është e nevojshme ;
 5. Të analizojë gjendjen e planizimit dhe të përballimit të emergjencës civile në bashki dhe të n njoftojë në qark.
 6. Të zbatojë detyrat e caktuara nga strukturat e planizimit dhe të përballimit të emergjencave civile në nivel qendror;
 7. Të caktojë drejtuesin e operacionit për përballimin e emergjencës civile në territorin e Bashkisë.

 

SEKTORI I MONITORIMIT TË INVESTIMEVE DHE TRANSPORTIT

 

Detyratdhe përgjegjësitë e Sektorit janë:

 1. Kontrollon zbatimin pikë per pikë të kontratës së lidhur midis Bashkisë dhe sipermarrjeve private, duke vlerësuar llojin e shërbimit dhe cilësinë e tij në varësi të kohës, parashikuar në kontratë;
 2. Kontrollon ecurinë e punimeve me sipërmarrjet sipas grafikëve të miratuar nga Bashkia dhe bën shënimet në ditarin e detyrave qe ka kjo kompani. Problemet që evidentohen i bën prezent tek personi i kontaktit të kompanisë;
 3. Lajmëron me shkrim në mënyrë periodike sipërmarrësin dhe eprorin direkt për problemet që dalin gjatë kontrollit;
 4. Cakton pikat e vendosjes së kontenierëve të mbetjeve dhe bën azhornimin e tyre në hartë;
 5. Bën kontroll të përditshëm sipas grafikëve të miratuar, per pastrimin e kontenjereve, per pastrimin, dezinfektimin e tyre dhe vendit ku janë vendosur sipas kerkesave te kontraktuara.
 6. I paraqet eprorit direkt grafikun javor e mujor të largimit të mbeturinave sipas detyrave e objektivave te miratuara.
 7. Shqyrton ankesat e banorëve dhe bën vlerësimin e tyre në bashkëpunim me firmen e pastrimit.
 8. Duke u mbështetur ne nevojat e popullsisë për transportin qytetës, asiston këshillin bashkiak për të përcaktuar linjat, si dhe për të organizuar, financuar dhe vendosur për këtë lloj transporti brenda juridiksionit të vet;
 9. Jep liçencat për transportin qytetës në përputhje me legjislacionin në fuqi; për këtë qëllim, kontrollon që transporti qytetës të kryhet me autobus vetëm nga shoqëritë, të cilat kane të shprehur në aktet e themelimit, si objekt te veprimtarisë, veprimtarinë e transportit të udhëtarëve;
 10. Përgatit dokumentet e nevojshme me qëllim që Këshilli i Bashkisë të përcaktojë vendet e nisjes e të mbërritjes së autobusëve dhe të agjencive të transportit të udhëtarëve;
 11. Jep licencat për shërbimin taksi në përputhje me numrin maksimal të taksive, të caktuara me udhëzim të Ministrit;
 12. Siguron çdo informacion dhe kryen studime dhe analiza me qëllim që Këshilli Bashkiak të miratojë tarifat e biletave të transportit qytetas të udhëtarëve me autobus;
 13. Kontrollon që shoqëritë e transportit pajisin me bileta tatimore të udhëtarëve për të gjitha llojet e shërbimit të transportit të udhëtarëve, duke përjashtuar rastet kur mjetet e tipit 4+1 janë pajisur me taksimetër, me tregues fiskal.

 

 

SEKTORI I EMERGJENCAVE CIVILE

Detyratdhe përgjegjësitë e Sektorit janë:

 1. Ndjek zbatimin e planeve të përballimit të emergjencave të hartuara dhe të miratuara në KëshillinBashkiak.
 2. Për lehtësimin e efekteve negative të krijuara nga situatat e emergjencës civile përgatit dheadministron dokumentacionin përkatës për projektvendimet e Këshillit të Bashkisë si dhe ndjekkorrespondencën me institucionet e tjera qëndrore dhe lokale.
 3. Koordinon punën me Ndërrmarjen e Shërbimeve Publike, Njësinë Administrative Fratar për kontrolline vazhdueshëm të gjendjes fizike, e punës për mirëmbajtjen e strehimeve të mbrojtjes së popullatës.
 4. Marrja e masave për përmirësimin e gjendjes së tyre.
 5. Kryen kontroll të vazhdueshëm për zbatimin e masave të mbrojtjes nga zjarri në vetë godinën eBashkisë, Njësnë Administrative Fratar, Ndërmarrjet e varësisë.
 6. Evidenton rastet e dëmeve nga zjarri, rrëshqitje toke, përmbytje, dëmtime në eksploziv etj. Dhënia endihmës financiare të dëmtuarve në bazë të legjislacionit në fuqi.
 7. Evidenton forcat operacionale, O.J.F-ve vendase e të huaja që veprojnë në territorin e Bashkisë, meqëllim angazhimin e përfshirjen e tyre në raste emergjence.

 

SEKTORI I STREHIMIT

Detyrat dhe përgjegjësitë e sektorit janë:

 1. Identifikon nevojat për strehim, sipas programeve te hartuara në bazë të ligjit në fuqi për popullsinë nen juridiksionin territorial te tyre;
 2. Harton programe afatshkurtëra dhe afatgjata për strehimin dhe projekte bazuar ne burimet financiare;
 3. Paraqet kërkesat pranë ministrit qe mbulon fushën e strehimit, për financime, investime dhe subvencione;
 4. Krijon dhe administron, në nivel vendor, bazën e te dhënave për familjet që përfitojnë strehim;
 5. Përcakton kostot maksimale te lejueshme, brenda kufijve te përcaktuar nga ministri që mbulon fushën e strehimit, për ndërtimin e banesave, sipas këtij ligji;
 6. Siguron ndërtimin, administrimin dhe mirëmbajtjen e banesave sociale me qira;
 7. Njofton çdo vit ministrin qe mbulon fushën e strehimit, për ecurinë e programeve te strehimit, sipas këtij ligji;
 8. Administron kërkesat për përfitimin nga programet sociale të strehimit dhe cakton përparësitë; përgatit dokumentacionin e nevojshëm për miratimin e tyre me vendim të këshillit të Bashkisë, përveç rasteve kur përcaktohet ndryshe;
 9. Asiston këshillin në miratimin e sistemit të pikëzimit për përzgjedhjen e familjeve përfituese;
 10. Siguron informacion të plotë, të lehtë për t’u gjetur, të kuptueshëm dhe të lexueshëm, edhe nga persona me mungesë shikimi për llojin e programit social të strehimit që zbatohet në Bashkinë Kurbin, kushtet që duhet të plotësojnë subjektet e interesuara për t’u përfshirë në programin specifik të strehimit; dokumentacionin që kërkohet për verifikimin e të dhënave që deklaron subjekti i interesuar; dhe procedurën që do të ndiqet nga Bashkia për miratimin e përfituesve;
 11. Garanton transparencë në procesin e përzgjedhjes së përfituesve, nëpërmjet publikimit të sistemit të pikëzimit dhe vënies në dispozicion, për të interesuarit që nuk janë përzgjedhur, të tabelës përmbledhëse të pikëzimit të të gjithë aplikantëve;
 12. Ndihmon për plotësimin e formularëve të aplikimit për strehim për personat me mungesë shikimi, për ata që nuk kuptojnë gjuhën shqipe apo ata që nuk dinë shkrim e këndim, si dhe siguron që edhe grupe a individë, që kanë vështirësi komunikimi, për shkak të gjendjes së tyre shëndetësore apo sociale, të marrin informacionin e nevojshëm për këtë qëllim;
 13. Administron dhe mirëmban banesat sociale me qira duke zbatuar standardet e përcaktuara nga legjislacioni në fuqi.