Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

DREJTORIA E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE

Drejtor: Amarildo BUÇPAPAJ

Misioni i Drejtorisë

Të planifikojë, krijojë, organizojë dhe menaxhojë sistemet e rregjistrimit të subjekteve dhe objekteve të taksueshme, llogaritjes së detyrimit dhe shpërndarjes së akt-detyrimeve, taksapaguesve publik dhe privat brenda juridiksionit të Bashkisë Kurbin.

 

Objektivat kryesore të Drejtorisë janë:

 1. Administrimi i mbledhjes të ardhurave duke synuar politika dhe strategji sensibilizuese e mbështetëse të biznesit, të uljes së informalitetit, të rritjes së konkurrencës së ndershme dhe të ndërtimit të marrëdhënieve me taksapaguesit;
 2. Të menaxhojë sistemet e regjistrimit të subjekteve të taksueshme, llogaritjes së detyrimit fiskal të taksapaguesve publikë dhe privatë brenda juridiksionit të Bashkisë Kurbin;
 3. Të hartojë dhe ndjekë politikat programore dhe strategjitë implementuese mbi licencimin e rrjetit te biznesit në qytetit e Laçit, sipas veprimtarisë, me qëllimin e një administrimi sa më efektiv të këtij sektori në interes të rritjes së efektivitetit të punës së administratës së Bashkisë.

 

Detyrat dhe përgjegjësitë e Drejtorisë janë:

 1. Të planifikojë, krijojë, organizojë dhe menaxhojë sistemet e regjistrimit të subjekteve të taksueshme, llogaritjen e detyrimit fiskal të taksëpaguesve publikë dhe privatë, Brenda juridiksionit të Bashkisë;
 2. Të hartojë dhe të ndjekë politikat programore dhe strategjitë implementuese mbi licencimin e rrjetit të biznesit në Bashkinë Kurbin dhe njësitë e tjera administrative sipas veprimtarisë;
 3. Të ndjekë dhe të evidentojë në mënyrë të vazhdueshme subjektet e rregjistruara pranë organeve tatimore;
 4. Të studiojë mundësinë e një kontrolli sa më efikas të rrjetit të tregtisë në bashkëpunim me struktura të tjera të bashkisë, përgjegjëse për planifikimin e kontrollit urban dhe infrastrukturës publike;
 5. Të përgjigjet për evidentimin dhe krijimin e një database për licencimin e të gjitha subjekteve tregtare që ushtrojnë aktivitetin e tyre në territorin e bashkisë;
 6. Të kryejë analiza e raporte mujore, 6 mujore dhe vjetore mbi ecurinë e çdo sektori të vartësisë dhe e paraqet pranë eprorit direkt (zv.kryetarit), tek Kryetari i Bashkisë dhe Këshilli Bashkiak;
 7. Është përgjegjës për zbatimin korrekt dhe brenda afateve të gjithë vendimeve të Këshillit Bashkiak apo urdhëresave dhe vendimeve të tjera në fuqi;
 8. Ndjek detyrat funksionale dhe informon në mënyrë periodike eprorin direkt për problemet e ndryshme në lidhje me zbatimin e legjislacionit në fuqi;
 9. Përcakton dhe miraton dokumentacionin teknik e ekonomik të domosdoshëm për kryerjen e shërbimeve të ndryshme ndaj subjekteve që licencohen nga bashkia;
 10. Ndjek dhe zgjidh problematikën që lind nga korrespondenca me organet eprore, vartëse, të individëve apo shoqatave që kryejnë shërbime në juridiksionin e bashkisë;
 11. Përgatit materiale mbi realizimin e të ardhurave dhe tarifave vendore për t’u paraqitur në Këshillin Bashkiak dhe ndjek zbatimin e vendimeve të marra;
 12. Përpilon programe statistikore dhe i përpunon deri në nivelin e studimeve në funksion të përmirësimit dhe mbarëvajtjes së punës në drejtorinë;
 13. Ndërgjegjëson publikun me shërbimet e ofruara nga drejtoria ndërmjet përgatitjes së materialeve promocionale;
 14. Studion dhe implementon metoda të reja që lehtësojnë komunikimin me subjektet e interesuar për shërbimet që ofrohen nga drejtoria.

 

SEKTORI I MENAXHIMIT TË ARDHURAVE DHE VEPRIMEVE ME FINANCËN

Detyrat dhe përgjegjësitë janë:

 1. Evidenton subjektet që ushtrojnë aktivitet pa u regjistruar pranë sporteleve të QKB-së (të kundraligjshëm), llogarit detyrimin tatimor dhe i njofton në zbatim të ligjit “Për procedurat tatimore”;
 2. Për mosregjistrim brenda afatit ligjor përgatit aktin e mbylljes së njësisë, duke vendosur edhe gjobën përkatëse sipas ligjit;
 3. Në rakordim me Policinë Bashkiake ekzekuton vendimet e mbylljes së bizneseve të paregjistruar, si dhe bizneseve debitore deri në likuidimin e plotë të detyrimeve dhe penaliteteve;
 4. Organizon punën për monitorimin e xhiros në subjektet e biznesit dhe i propozon për rivlerësimintatimor drejtorit, bazuar në procesverbalet e hartuara nga grupi i monitorimit;
 5. Merr pjesë aktive në hartimin e paketës fiskale dhe përcakton kapacitetin fiskal dhe nivelin e tëardhurave të mundshme për t’u realizuar nga taksat dhe tarifat vendore;
 6. Organizon punën për arkëtimin e detyrimeve nga abonentët familjarë për taksat dhe tarifat vendore;
 7. Merr pjesë aktive në kryerjen e studimeve dhe implementimin e metodave të reja që lehtësojnë komunikimin me subjektet e interesuara dhe për shërbimet e ofruara nga drejtoria e të ardhurave;
 8. Është pjesë aktive e studimit dhe implementimit të metodave të reja që lehtësojnë komunikimin me subjektet e interesuara për shërbimet që ofrohen nga drejtoria;
 9. Të krijojë regjistrin me të dhënat përkatëse të grumbulluara gjatë vitit për të gjithë subjektet dhe institucionet, të cilët ushtrojnë aktivitet privat dhe publik në territorin brenda juridiksionit të bashkisë;
 10. Të plotësojë regjistrin me masën e detyrimeve të paguara për taksat dhe tarifat vendore gjatë vitit nga subjektet private dhe institucionet shtetërore;
 11. Plotëson formularin e fletënjoftimit për pagesën e taksave dhe tarifave vendore nga subjektët dheinstitucionet;
 12. Plotëson vërtetimin tip për pagesën e taksave dhe tarifave vendore për subjektet dhe e dërgon përfirmë tek drejtori;
 13. Ushtron kontroll periodik në terren, në grup pune të caktuar nga drejtori i të ardhurave, për verifikimin e të dhënave të grumbulluara nga inspektorët e terrenit;
 14. Plotëson evidencën mujore dhe evidencën e përgjithshme mbi realizimin e të ardhurave tëgrumbulluara nga taksat dhe tarifat vendore dhe bën hedhjen e të dhënave në kompjutër;

 

SEKTORI I INSPEKTORËVE TË TERRENIT

 

Detyrat dhe përgjegjësitëjanë:

 1. Janë përgjegjës për hartimin e programeve statistikore në funksion të përmirësimit dhe mbarëvajtjes së punës në sektor;
 2. Nxisin sensibilizimin e publikut mbi shërbimet e ofruara nga drejtoria nëpërmjet përgatitjes së materialeve promocionale;
 3. Janë pjesë e studimit dhe implementimit të metodave të reja që lehtësojnë komunikimin me subjektët e interesuara për shërbimet që ofrohen nga drejtoria;
 4. Kërkojnë nga vartësit zbatimin e disiplinës në punë dhe relizimin e detyrave funksionale të tyre;
 5. I propozojnë eprorit direkt ndërhyrjen pranë organeve kompetente për zgjidhjen e problemeve që dalin në sektorët që mbulon;
 6. Bëjnë pritjen e popullit dhe përfundon korrespondencën për problemet e sektorit;
 7. Kontrollojnë realizimin e detyrave të caktuara për sektorin dhe bashkepunojnë me struktura të tjera për problemet që dalin me subjektet taksapaguese;
 8. Krijojnë regjistrin me të dhënat përkatëse për të gjithë subjektet dhe institucionët qëushtrojnë aktivitet në territorin brenda juridiksionit të bashkisë;
 9. Të ndjekë në bashkëpunim me Policinë Bashkiake arkëtimin e debitorëve, pas plotësimittë fletënjoftimit të tatimit për të gjithë subjektet dhe institucionet, të cilët ushtrojnëaktivitet në territorin e bashkisë;
 10. Merr pjesë në vlerësimet/rivlerësimet tatimore;
 11. Të gjitha të dhënat e grumbulluara mbi subjektet duhet të mbahen në regjistrat përmbledhës individual, ku subjektet janë të rregjistruara me të gjitha ekstremitetet e kërkuara, gjithë informacioni i mësipërm mbi subjektet në zonë duhet të mbahet dhe në formë elektronike.
 12. Ndjek realizimin e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore për zonën që mbulon, dhe mban përgjegjësi për mosrealizimet.
 13. Ndjek dhe kontrollon në mënyrë ditore të gjitha subjektet në zonën që mbulon.
 14. Është përgjegjës për përpilimin e akt-detyrimeve në zonë dhe mban përgjegjësi për pasaktësitë në të.
 15. Evidenton dhe kontrollon masen e detyrimit për taksat dhe tarifat vendore ne zonen e tij dhe i krahason këto me detyrimet e paguara nga subjektet, detyrime të marra nga Sektorët e Taksave dhe Tarifave Vendore.
 16. Njofton subjektet për masën e detyrimit sipas subjektit të taksës duke i dorëzuar atij një kopje të akt verifikimit, ndërsa kopjen e dytë e mban vetë specialisti.
 17. Vendos gjoba për subjektet që kryejnë shkelje, të parashikuara në ligjet përkatëse dhe Vendimet e Këshillit Bashkiak.