Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

DREJTORIA E NDIHMËS EKONOMIKE DHE KUJDESIT SOCIAL

Drejtor: Llesh NDOCI

 

Misioni i Drejtorisë:

Identifikimi i individëve dhe grupeve në nevojë të cilët nuk mund të plotësojnë nevojat bazë jetike, zhvillimin e aftësive dhe të mundësive personale dhe ruajtjen e integritetit e përfshirjen shoqërore për shkak të aftësive dhe mundësive të kufizuara ekonomike, fizike, psikologjike e shoqërore.

Mbështetja me ndihmë e këtyre familjeve duke respektuar parimet bazë mbi të cilat funksionon skema e ndihmës ekonomike dhe shërbimeve shoqërore. (fondi sigurohet nga shteti).

 

Objektivat e Drejtorisë:

 1. Identifikimi i individëve dhe grupeve në nevojë të cilët nuk mund të plotësojnë nevojat bazë jetike, mbështetja me ndihmë e këtyre familjeve duke respektuar parimet bazë mbi të cilat funksionon skema e ndihmës ekonomike dhe shërbimeve shoqërore.
 2. Programimi dhe kontrolli i përdorimit të fondeve të Buxhetit të Shtetit për ndihmën ekonomike, pagesën e personave me aftësi të kufizuar dhe shërbimet e përkujdesit shoqëror.
 3. Zbatimi i rregullave të menaxhimit financiar, mbajtja e kontabilitetit dhe përgatitja e pasqyrave financiare.
 4. Garantimi i përdorimit të fondeve publike, nëpërmjet kryerjes së kontrollit paraprak të përputhshmërisë së operacioneve ekonomike me buxhetin dhe legjislacionin në fuqi.
 5. Realizimi në një kohe sa më të shkurtër i likuidimeve të detyrimeve ndaj të tretëve në përputhje me legjislacionin në fuqi
 6. Administrimi i mbledhjes të të ardhurave duke synuar politika dhe strategji sensibilizuese e mbështetëse të biznesit, të uljes së informalitetit, të rritjes së konkurrencës së ndershme dhe të ndërtimit të marrëdhënieve me taksapaguesit.
 7. Zbatimi i rregullave dhe menaxhimi i fondeve për trajtimin e kategorive në nevojë.
 8. Evidentimi dhe trajtimi i familjeve në nevojë, evidentimi dhe trajtimi i personave me aftësi të kufizuar

 

Detyrat dhe përgjegjësitëe Drejtorisë janë:

 1. Programimi dhe kontrolli i përdorimit të fondeve të Buxhetit të Shtetit për ndihmën ekonomike, pagesën e personave me aftësi të kufizuar dhe shërbimet e përkujdesit shoqëror.
 2. Zbutja e varfërisë nëpërmjet dhënies së ndihmës ekonomike dhe shërbimeve sociale
 3. Administron shërbime shoqërore për individët dhe grupet në nevoje të cilët nuk mund të plotësojnë nevojat bazë jetike.
 4. Organizon, drejton, koordinon dhe kontrollon punën e zyrës së specialistëve dhe punonjësve qe janë nën autoritetin e sektorit të tij
 5. Përpilon kërkesën për fondin e Bllok-Skemës së Ndihmës Ekonomike, PAK dhe Inv. Punës

 

SEKTORI I NDIHMËS EKONOMIKE

 

Detyrat dhe përgjegjësitë janë:

 1. Vlerëson, aftësitë dhe performancën e përgjithshme e nëpunësve të njësisë organizative, duke përgatitur vlerësimet me shkrim të rezultateve në punë;
 2. Udhëzon stafin në përmbushjen e aktivitetit të përditshëm dhe siguron që kjo veprimtari të jetë në përputhje me legjislacionin, politikat institucionale dhe standardet përkatëse.
 3. Përgatit në kohë dhe me cilësi materiale informuese për eprorët, me qëllim arritjen e objektivave dhe përmbushjen e detyrave të njësisë organizative;
 4. Identifikon nevojat për përmirësim dhe bën rekomandime brenda funksioneve dhe kompetencave të Drejtorisë;
 5. Përgatit raporte periodike dhe informon eprorët për ecurinë e punës në njësinë organizative.
 6. Zbaton rekomandimet apo sugjerimet e eprorëve me qëllim përmirësimin e praktikave apo procedurave të zbatuara
 7. Mban marrëdhënie me tretët sipas kërkesave të eprorëve;
 8. Mban lidhje me homologët apo zyrtarë të tjerë të qeverisjes qendrore apo asaj vendore sipas kërkesave të eprorëve;
 9. Harton programe afatshkurtra dhe afatmesme, në zbatim të strategjive kombëtare për integrimin e pakicave, barazinë gjinore, rehabilitimin e personave të dhunuar etj;
 10. Në bashkëpunim me specialistët e drejtorisë harton planin e punës për muajin pasardhës dhe e konsulton me drejtorin, në afatet e kërkuara për miratim tek Kryetari i Bashkisë;
 11. Kryen edhe detyra të tjera që i ngarkohen nga drejtori i drejtorisë.
 12. Të identifikojë individët që duhen trajtuar me pagesë paaftësie dhe përkujdesje shoqërore; të verifikojë gjendjen ekonomike dhe sociale, si dhe t’i propozojë stafit të drejtorisë individët që plotësojnë kushtet ligjore për të përfituar shërbimin social;
 13. Vlerëson nevojat e individëve që kërkojnë të marrin shërbime shoqërore në përputhje me prioritetet e bashkisë dhe ndihmon aplikantët në përgatitjen e dokumentacionit për personat që aplikojnë në përputhje me legjislacionin në fuqi;
 14. Iu ofron qytetarëve konsulencë për legjislacionin dhe procedurat që duhet të ndjekin në zgjidhjen e problemeve të tyre. Gjithashtu sqaron pretenduesit për ligjin, të drejtat dhe detyrimet që duhet të plotësojnë për t’u përfshirë në skemën e përkrahjes sociale;
 15. Mirëpret kërkesat e qytetarëve, të cilët pretendojnë të përfshihen në skemën e përkrahjes sociale;
 16. Grumbullon informacione dhe harton statistika mbi nevoja që ka drejtoria për shtimin e financimit, në varësi të kërkesave ligjore që paraqiten nga aplikantët në skemën e përkrahjes socialebrenda territorit të bashkisë;
 17. Përgatit dhe pasuron herë pas here me dokumentacionin ligjor dosjet e personave që trajtohen në skemën e përkrahjes sociale;
 18. Përgatit shkresat dhe kërkon informacione të nevojshme nga institucionet përkatëse ligjore përgjendjen shëndetësore të kontigjentëve që trajtohen me përkrahje sociale;
 19. Përgatit materialin me shkrim për individë që do të përfshihen në skemën e përkujdesjes shoqërore për muajin pasardhës dhe i trajton me stafin e drejtorisë para dërgimit të tij për miratim në Këshillin Bashkiak;
 20. Bën ndryshimet përkatëse sipas vendimit të stafit të drejtorisë dhe përgatit relacionin e projektvendimin për miratimin e tij në mbledhjen e radhes në Këshillin e Bashkisë;
 21. Pas miratimit në Këshillin Bashkiak dhe konfirmimit nga Prefekti të masës së përkrahjes dhe listave me personat që do trajtohen në skemën e paaftësisë bën afishimin e tyre në vendin e përcaktuar nga bashkia për të gjithë individet me paaftësi shëndetësore.

 

SEKTORI I MBROJTJES SË FËMIJËVE, BARAZIZË GJINORE DHE SHËNDETËSISË

 

Detyrat dhe përgjegjësitë janë:

 1. Të garantojë që personat me aftësi të kufizuara të mos trajtohen në mënyrë të diferencuar, nisur nga dëmtimi që kanë.
 2. Të sigurojë që personat me aftësi të kufizuara të kenë mundësi të barabarta;
 3. Të përcaktojë nismën dhe mbledhje e dokumentacionit (në bazë të verifikimeve reale), për pranimin e fëmijëve në institucionet rezidenciale, publike dhe private, të përkujdesit shoqëror.
 4. Të përcaktojë kriteret për vendosjen e fëmijëve në institucionet e përkujdesit shoqëror.
 5. Të bëjë menaxhimin e rasteve , nga NJMF për fëmijët në rrezik.
 6. Të përcaktojë nismën për pranimin e personave me aftësi të kufizuar në institucionet rezidenciale, publike dhe private, të përkujdesit shoqëror .
 7. Të përcaktojë procedurat për sistemimin e personave në institucionet e përkujdesit shoqëror, publike dhe private.
 8. Të përcaktojë procedurat e kontrollit të shërbimeve të përkujdesjes shoqërore .
 9. Të hartojë politika për të nxitur rritjen e kapaciteteve të brezit të ri
 10. Të përgatisë dokumentacionin(në bazë të verifikimeve reale), për të moshuarit në qendra rezidenciale.
 11. Të identifikojë dhe aplikojë programe mbështetëse edukative për fëmijët me probleme sociale;
 12. Të bashkëpunojë në rrugë institucionale me pushtetin qendror, si dhe me organizatat e ndryshme shqiptare ose të huaja që operojnë në fushën e kujdesit social.
 13. Të evidentojë dhe të menaxhojë rastet e dhunës në familje dhe të zhvillojë konsulta me personat të cilët dhunohen nga bashkëshortët/ bashkëshortet.
 14. Organizon, koordinon dhe drejton punën brenda Sektorit duke bërë ndarjen e detyrave për punonjësit e Sektorit si dhe duke mbikëqyrur dhe duke siguruar kryerjen në kohë dhe me cilësi të detyrave nga ana e këtyre punonjësve;
 15. Kujdeset që specialistët përgjegjës të mbledhin informacionin mbi situatën sociale të shtresave në nevojë dhe kategorive në rrezik, analizon dhe evidenton nevojën për ndërhyrje.
 16. Të dërgojë statistika , raportim 3- mujor dhe 1- vjeçar pranë ASHMDF, si dhe hedhjen në sistem online të rasteve të dhunës.

.